بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید "> بادکنک فویلی هپی لوزی | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی هپی لوزی

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی لوزی

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید
صاف
بادکنک فویلی هپی لوزی
بادکنک فویلی هپی لوزی