بادکنک آرایی افتتاح رستوران

بادکنک آرایی افتتاح رستوران از مدل های ساده و تک رنگ تا مدل های پیچیده با چند رنگ مختلف وجود دارد و به اشکال گوناگون قابل اجرا شدن می باشد.